Akcia - doprava ZADARMO na všetko!

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej jen „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho narábania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania https://www.nabytek-helcel.cz (ďalej iba „webové rozhranie“)

Správca osobných údajov:

HELCEL nábytek s.r.o., so sídlom Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

IČ: 26836645

DIČ: CZ26836645

zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 50060

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Adresa pre doručovanie: Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

Telefónne číslo: +420 595 530 400

Kontaktný e-mail: info@nabytek-helcel.cz

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa narábania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

  1. Čím sa riadime pri narábaní s osobnými údajmi?

Pri narábaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, hlavne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba „nariadenie“) a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

  1. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú hlavne (avšak nielen výlučne):

  1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete hlavne pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení užívateľského účtu. Ak dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

  1. Na akom základe a pre aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

Použiť vaše osobné údaje k inému účelu, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

  1. Po akú dlhú dobu údaje využívame?

 

Osobné údaje zadané v rámci dopytu a objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame iba po dobu nevyhnutnú pre splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných správ a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar obdobný tomu, ktorý vám bol poskytnutý.

 

  1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje iba na základe vášho súhlasu (tzn. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov prevádzaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

  1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či prevádzame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a hlavne k nasledujúcim informáciám:

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a predaním týchto ďalších kópií.

  1. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tzn. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

  1. Právo vzniesť námietku proti spracovávaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame pre účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

  1. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

  1. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

Pri obmedzení spracovania sme len oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vašim súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

  1. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich predanie inému správcovi osobných údajov.

  1. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak ale s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, hlavne na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa hlavne vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenskú republiku v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozerajúci úrad v tomto členskom štáte.

  1. Kto vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadení.

V rozsahu, ktorý je nutný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje postupovať aj ďalším osobám, napr. dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám povieme tiež na základe vášho dotazu. Vaše osobné údaje nebudú postupované do štátov mimo Európsku úniu, iba ak to bude nutné pre plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto postupovania stanovenými nariadením.

Vaše osobné údaje spracováva hlavne:

  1. Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

  1. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

  1. Aké cookies a pre aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prehliadania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhraní, sú nasledujúce:

  1. Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.11.2017.

Kontakt
HELCEL Nábytek s. r. o.
Topolová 770
735 42 Horní Těrlicko
Na vaše dotazy odpovedáme a objednávky vybavujeme v dobe: Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00 h.
KAMENNÉ PREJDANE
Nábytok HELCEL ponúka jednoduché a bezpečné nakupovanie
 • Nabídka 90ti tisíc originálních produktů za TOP ceny
 • Ponuka 90 tisíc originálnych produktov za TOP ceny
 • Tradícia od roku 1991 (1,3 milióna spokojných zákazníkov v ČR a SR)
 • Pozadie kamenných predajní
 • Zabezpečujeme dovoz, dodávku a montáž nábytku
Odkaz na produkt konkurence:
Prihlasovací formulár
Zabudnuté hesloNová registrácia
Môj účet