Akcia - doprava ZADARMO na všetko!

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu HELCEL NÁBYTEK umiesteného na webovom  rozhraní https://www.nabytok-helcel.sk/ (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou:

HELCEL nábytek s.r.o., so sídlom Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

IČ: 26836645

DIČ: CZ26836645

zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 50060

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Adresa pre doručovanie: Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

Telefónne číslo: +420 595 530 400

Kontaktný e-mail: info@nabytek-helcel.cz

ako predávajúcim a vami ako kupujúcim.

 

  1. Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potreba, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácie sa riadi našim Reklamačným poriadkom.

  1. Jedná sa o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tzn. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

  1. Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade smolovou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentmi:

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom, hlavne nasledujúcimi právnymi predpismi:

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českú republiku, alebo ak náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadí českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyšší mieru ochrany spotrebiteľa než český právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyšší miera ochrany.

  1. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní stvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

  1. Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré ustanovene týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa mu svojim zmyslom najviac blíži. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorých účinnosti vznikli. Meniť či doplňovať obchodné podmienky sa dá iba písomnou formou.

 

  1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Pro uzavretí zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku.

  1. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácii na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude ukázaná rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúca všetky dane, cla a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stisnutím tlačidla „Dokončiť“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

  1. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť nebo zmeniť?

Objednávku, ktorú sme doposiaľ neprijali, môžete zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e-mailom.  Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné iba po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

  1. Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzavretá zmluva?

O prijatí objednávky vás budeme informovať. Informácia o prijatí objednávky je zaslaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany.

Kúpna zmluva je uzavretá okamžikom, kedy je vám doručené prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamžikom, kedy uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr).

  1. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám budú zaslané e-mailom alebo na vašu žiadosť odoslané poštou. Pri zaslaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

 

  1. Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, urýchlene vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto zjavne chybnú cenu.

  1. Dajú sa kombinovať zľavy z ceny tovaru?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iného.

 

  1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

Pri platbe tovaru prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj je zmluva uzavretá s rozväzovacou podmienkou; ak Vám spoločnosť poskytujúca splátkový predaj tento spôsob platby neumožní, zmluva automaticky zanikne.

Prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní.

  1. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet alebo účet platobnej brány. Ak nedostaneme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

  1. Môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie dopredu?

Vezmite na vedomie, že v súlade s § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru (príp. zálohy) pred jeho odoslaním alebo predaním.

  1. Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb a daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením účtenky podľa zákona č. 112/2016 Zb., o evidencii tržieb, v znení neskorších predpisov a daňového dokladu elektronickou formou.

 

  1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. V prípade vášho záujmu je možné tovar doručiť priamo našou spoločnosťou. Podmienky poskytnutia takej služby sú uvedené na webovom rozhraní alebo budú dohodnuté v priebehu podania objednávky

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

  1. Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe dopravy a platby. Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do 10-tich pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, hneď ako je to možné. O dodaní vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovaru z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru získavate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.  

  1. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, urýchlene informujte dopravcu i nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovaru prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neučinili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

  1. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než zjednaným spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takým doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako i ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.

V prípade platby v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme ďalej právo od zmluvy odstúpiť. Ak ste však už kúpnu cenu uhradili (v prípade platby pred dodaním tovaru) máme ďalej právo pristúpiť k svojpomocnému predaju tovaru podľa § 2126 občianskeho zákonníka.

 

  1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a urýchlene potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Pro odstúpenie od zmluvy sa dá využiť vzorový formulár.

  1. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

  1. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

  1. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa kúpnej ceny máte i nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný neohlásite a nevzniknú vám týmto žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, aký budete požadovať.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu  hradíte vy, a to i v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

 

  1. Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebený, znečistený či čiastočne spotrebovaný, odpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

  1. Kedy sa od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníku nie je možné odstúpiť mimo iné od zmlúv o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho priania alebo pre vašu osobu.

Ak ide o vyššie uvedený prípad a ak máte aj tak záujem od zmluvy odstúpiť, kontaktujte nás. Po dohode s nami je možné odstúpiť od zmluvy. Berte na vedomie, že vám v takom prípade môžeme účtovať dodatočné náklady.  

  1. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy urýchlene informovať.

Ak ste už celkom alebo z časti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku do 14-tich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite, alebo z ktorého ste previedli úhradu.

Odstúpenie od zmluvy v ostatných prípadoch

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 50.000,- Kč vrátane DPH.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, potom Kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní a vrátený tovar nebude v originálnom obale vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, potom Kupujúci berie na vedomie, že HELCEL nábytek si vyhradzuje právo takéto vrátenie tovaru spoplatniť, a to takou čiastkou, ktorá vykompenzuje náklady, ktoré sú nutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

 

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s našim Reklamačným poriadkom.

  1. Aké oprávnenie máme k výkonu našej činnosti?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

  1. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Českú obchodnú inšpekciu.

  1. Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy ste u nás po prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohoto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pre vyhľadávanie subjektu alternatívneho riešenia sporu môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

  1. Ako sa môžete registrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvedené pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame urobiť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

  1. Načo užívateľský účet slúži?

Prostredníctvom užívateľského účtu môžete hlavne objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

  1. Kedy môžeme váš užívateľský účet zrušiť?

Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov nebo týchto obchodných podmienok.

  1. Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránené našim autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Hlavne je zakázané bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

  1. Zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho užitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického jednania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vašim jednaním podľa tohoto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.11.2017

Kontakt
HELCEL Nábytek s. r. o.
Topolová 770
735 42 Horní Těrlicko
Na vaše dotazy odpovedáme a objednávky vybavujeme v dobe: Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00 h.
KAMENNÉ PREJDANE
Nábytok HELCEL ponúka jednoduché a bezpečné nakupovanie
 • Nabídka 90ti tisíc originálních produktů za TOP ceny
 • Ponuka 90 tisíc originálnych produktov za TOP ceny
 • Tradícia od roku 1991 (1,3 milióna spokojných zákazníkov v ČR a SR)
 • Pozadie kamenných predajní
 • Zabezpečujeme dovoz, dodávku a montáž nábytku
Odkaz na produkt konkurence:
Prihlasovací formulár
Zabudnuté hesloNová registrácia
Môj účet