Akcia - doprava ZADARMO na všetko!

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok (ďalej iba „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu HELCEL NÁBYTEK od našej spoločnosti:

HELCEL nábytek s.r.o., so sídlom Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

IČ: 26836645

DIČ: CZ26836645

zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 50060

adresa pro doručovanie: Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

kontaktný e-mail: reklamace@nabytek-helcel.cz

 

 1. Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí hlavne:

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.

 1. Za vadu tovaru sa nedá považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar neodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Ak sa vada tovaru prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
  1. U nepoužitého spotrebného tovaru činí záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

  1. V prípade, že vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli chybe tovaru užívať, tzn. hlavne o dobu, po ktorú je tovar v oprave.
  1. Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, hlavne § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174.
  2. V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami vám náležia hlavne nasledujúce práva:

Ak vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktoré bolo ujedané, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.

Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovar vada nebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Výmenu tovaru alebo chybné súčasti tovaru môžete požadovať vždy, ak to nie je neúmerné k povahe vady (tzn. hlavne v prípade, kedy nie je možná bezprostredná oprava veci) a ak sa nejedná iba o nepodstatné porušenie zmluvy.

Právo na výmenu tovaru vám nenáleží v prípade, že je chybná iba časť (súčasť) tovaru. Ak v priebehu reklamačného riadenia dôjdeme k záveru, že je chybná iba súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť.

 

Požadovať výmenu tovaru nemôžete pri tovare použitého nebo predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.

Ak je možné tovar opraviť, náleží vám právo na bezplatné odstránenie vady. Ak sa v priebehu reklamačného riadenia ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás urýchlene informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:

  1. Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v jakom ste ju obdržali. Výnimkou sú prípady, kedy:
 1. došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 2. ste použili vec ešte pred objavením vady;
 3. ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v neznemenom stave svojim jednaním alebo opomenutím; alebo
 4. ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len z časti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výše, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.
  1. Práva z chybného plnenia vám nenáležia, ak:
  1. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:
  1. Reklamáciu u nás uplatníte bez zbytočného odkladu od zistenia vady.
  2. Reklamácie prijímame v našom sídle alebo distribučnom centre. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť naše distribučné centrum na adrese:

HELCEL Nábytek s.r.o.

Topolová 770/9
Těrlicko, 735 42 

Prevádzková doba: PO - PIA: 7:00 - 15:00

 

Ak máte záujem o opravu veci, a v potvrdení o trvaní práv z chybného plnenia (záručnom liste) je uvedená osoba určená k oprave, ste povinní uplatniť reklamáciu u tejto osoby. Túto povinnosť máte iba v prípade, že sa táto osoba nachádza na rovnakom mieste ako my alebo na mieste k vám bližšom.

 

  1. Odporúčaný postup pri reklamácii:

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

  1. Okamžikom uplatnenia reklamácie je okamžik, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.
  2. O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodneme na dlhšej lehote.
  3. Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (hlavne u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás urýchlene kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
  4. Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  5. V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je treba vytknúť vadu.

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.11.2017

Kontakt
HELCEL Nábytek s. r. o.
Topolová 770
735 42 Horní Těrlicko
Na vaše dotazy odpovedáme a objednávky vybavujeme v dobe: Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00 h.
KAMENNÉ PREJDANE
Nábytok HELCEL ponúka jednoduché a bezpečné nakupovanie
 • Nabídka 90ti tisíc originálních produktů za TOP ceny
 • Ponuka 90 tisíc originálnych produktov za TOP ceny
 • Tradícia od roku 1991 (1,3 milióna spokojných zákazníkov v ČR a SR)
 • Pozadie kamenných predajní
 • Zabezpečujeme dovoz, dodávku a montáž nábytku
Odkaz na produkt konkurence:
Prihlasovací formulár
Zabudnuté hesloNová registrácia
Môj účet